Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. Rantelon on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate (edaspidi: „Kasutaja“) privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kasutaja andmete (isikuandmete) kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Rantelon OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.3. Andmesubjekt on tuvastatav või tuvastatud füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
1.4. Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatava või tuvastatud isiku (andmesubjekt) kohta.
1.5. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming (nt muutmine, vaatamine, kustutamine).
1.6. Ranteloni kodulehe www.rantelon.ee (edaspidi: „Koduleht“) kasutamise jätkamisega te nõustute küpsiste kasutamisega ja andmete töötlemisega kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

2. Ranteloni isikuandmete töötlemise põhimõtted
2.1. Rantelon töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, kasutada, vm moel töödelda oma isikuandmeid.
2.3. Rantelon töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on õigusaktide kohaselt lubatud teie isikuandmeid töödelda.
2.4. Rantelon kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega. Kui teie isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui esialgne isikuandmete töötlemise eesmärk, toetume seadusest tulenevatele õiguslikele alustele või küsime teie eelnevat luba, et töödelda teie isikuandmeid esialgsest isikuandmete töötlemiseesmärgist erineval eesmärgil.
2.5. Me ei kogu ülearust ega Ranteloni jaoks ebavajalikku teavet.
2.6. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Juhul, kui isikuandmed on valed, annab Rantelon teile võimaluse andmed parandada ja/või kustutada. Me ei paranda ega saa lubada selliste isikuandmete kustutamist, mida oleme kohustatud hoidma muutumatuna juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil (nt raamatupidamisseadusest tulenevate nõuete täitmiseks).
2.7. Rantelon säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist, ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. Rantelon töötleb isikuandmeid ainult seni, kuni see on lepingute, tellimuste või muude siduvate juriidiliste kohustuste kohaselt nõutav.
2.8. Rantelon töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse ja teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist, kahjustumist või loata juurdepääsu.

3. Ranteloni isikuandmete töötlemise eesmärgid, kategooriad, õiguslikud alused ja isikuandmete säilitamine
3.1. Rantelon töötleb kõiki isikuandmeid, mis suhtluses andmesubjektiga Rantelonile teatavaks on saanud ning mida Rantelonile on avaldatud. Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Rantelonis ainult kindlaksmääratud aja jooksul ning seejärel need kustutatakse või hävitatakse. Ranteloni personalil on õigus töödelda isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik määratud tööülesannete täitmiseks ning mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Rantelon töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, tellimuste ja lepingute täitmiseks ning sellega seotud tegevusteks (nt lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, kauba kohaletoimetamiseks). Rantelon võib avaldada tellimuste ja lepingute täitmiseks ning teenuse osutamiseks vajalikku teavet kasutajate kohta valitud lepingupartneritele, kelle ülesanneteks on kaupade tarnimine, transport, veebilehe hooldamine, turundusteenuste pakkumine.
3.2. Veebikeskkonnas, oma kodulehel www.rantelon.ee, kasutab Rantelon nn küpsiseid, mis võimaldavad muuta veebilehe töö tõhusamaks ja seeläbi pakkuda parimat veebilehe sirvimise kogemust. Kasutame küpsiseid ka selleks, et jälgida veebilehe kasutusstatistikat ja veebilehel tehtavaid toiminguid, kuid iga kasutaja liikumist veebilehel eraldi ei jälgi. Saadud infot kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamiseks. Küpsiseid, sh kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics) kasutatakse klientide eelistuste meeldejätmiseks ja informatsiooni kogumiseks lehe külastatavuse kohta. Soovi korral võite küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned fuktsioonid töötada.
3.3. Ranteloni veebileht www.rantelon.ee kogub veebilehe sirvimise statistikat. Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehtiseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analytics poolt. Vaata lisainfot https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en
3.4. Töötleme isikuandmeid ka siis, kui andmesubjekt kandideerib Ranteloni tööle. Rantelon ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui üks aasta konkursi toimumisest. Sel perioodil säilitatakse andmeid perspektiiviga teha tööpakkumine tulevikus.
3.5. Rantelon kogub ja töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mille vajaduse oleme eelnevalt enda jaoks selgelt defineerinud.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Õigus saada teavet isikuandmete ulatuse ja kasutamise kohta. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja saada täiendavat teavet selle kohta, mida Rantelon teie kohta töötleb. Samuti võite pöörduda Ranteloni poole info@rantelon.ee kui teil on meile lisaküsimusi.
4.2. Õigus isikuandmete parandamisele. Kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist või täiendamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks või korrigeerimiseks Ranteloni poole.
4.3. Õigus isikuandmete ülekandmisele. E-posti info@rantelon.ee teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Rantelon tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
4.4. Õigus isikuandmete kustutamisele. Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega enam vajalikud või sobivad. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie taotlust rahuldada. Sama võib ette tulla siis, kui võime vastavaid andmeid säilitada õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks.
4.5. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui isikundmete töötlemine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on teil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Ranteloni e-posti info@rantelon.ee teel. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning see ei mõjuta tagasiulatuvalt juba toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust kehtinud nõusoleku ajal.
4.6. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega riikliku andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

5. Rakendussäte
Rantelon jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi.

Kinnitatud 28.04.2021